NHO Service og Handel

Innhold

HMS-publikasjoner

Her er et utvalg HMS-publikasjoner.

Kontroll og overvåking i arbeidslivet
Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet, partene i arbeidslivet (2017)
Veilederen gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.
Se veileder her.

Faktaboken om arbeidsmiljø og helse

Stami (2015)
Dette er den tredje Faktaboka om arbeidsmiljø og -helse. Faktaboka er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, som bedre enn noen gang gir et samlet og kvalitetssikret bilde av status og trender innen arbeidsmiljø og helse i Norge.
Se boken her (pdf)
Se relaterte Stami-rapporter

Rus- og spillproblematikk
Akan (2015)
Veilederen viser hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.
Se veilederen her (pdf)

Forstår du hva jeg sier? - Krav til kommunikasjon og språk på bygg- og anleggsplassen.
Arbeidstilsynet (2014)
«Forstår du hva jeg sier?» er en veileder som viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplasser. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor.
Se heftet her (pdf)


Allergener
Mattilsynet (2014)
Dette må du vite om allergener og matinformasjonsforordningen
Se veileder

Skadebildet i Norge -Hovedvekt på personskader i sentrale registre
Folkehelseinstituttet med flere (2014)
En rapport om skadebildet i Norge er viktig lesning for alle som ønsker å forebygge ulykker. Rapporten gir en oppsummering av status og trender for personskader med ikke død som utfall. I tillegg gir rapporten en oversikt over hvordan ulykkesskader fordeler seg etter ulike
aldersgrupper, kjønn, geografi, sosioøkonomiske faktorer og etnisitet.
Se rapporten her

Medarbeiderundersøkelser
NHO (2015)
Denne veileder gir råd og tips til gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse. NHO har fått hjelp av Thomas Hoff
som har en doktorgrad i psykologi, med spesialisering i organisasjonspsykologi.
Se veilederen her

Tidligere oppfølging av sykemeldte
NHO m.flere (2011)
En lovendringer 1. juli 2011 skal sikre tidligere oppfølging av sykemeldte.  
Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid hvis arbeidet blir tilrettelagt.Jo tidligere man kommer i gang, desto større er sjansen for å komme raskt tilbake til arbeid. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrette legge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen, og arbeidstaker plikter å samarbeide om å fi nne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær.  
Se brosjyren her (pdf)

Religion på arbeidsplassen - Håndbok for arbeidslivet
Likestillings- og diskrimineringsombudet (2010)
Heftet skal bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse.
Se heftet her (pdf)

Helse og miljø er god butikk
NHO (2009)
Her finner oversikt og dokumentasjon over det systematiske HMS-arbeid i bedriften.
Se heftet (pdf)

Bransjespesifikke krav til bedriftshelsetjenesten - En veiledning for arbeidsgivere
NHO (2009)
Veiledningen inneholder sjekklister som bedriftene kan bruke som underlag når de skal velge bedriftshelsetjeneste, og når bedriften skal gjennomgå bedriftshelsetjenestens oppgaver og rutiner.
Se heftet (pdf)