#205

Medlemsundersøkelser

NHO-medlemsundersøkesle går til alle medlemmer og gir ca 3.600 svar. 3-500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel. Siste undersøkelse: April 2022.

Vår medlemsundersøkelsen i april 2022:
Fokus er på kostnader, pris, knapphet på innsatsfaktorer og tiltak knyttet til strømpriser.

  • Situasjonen er fortsatt bra for bedriftene i NHO SH, men noe svekket siden forrige undersøkelse
  • Majoriteten har fortsatt positivt markedssyn, men nettoandelen (andel med positivt syn fratrukket andel med negativt syn) faller fra 24 til 22 i april
  • En større andel av bedriftene opplever nå redusert omsetning siste 4 uker enn i forrige undersøkelse
  • Handel er den eneste bransjen der det er flere bedrifter med negative fremtidsutsikter enn positive
  • Situasjonen preges av økte kostnader for mange av bedriftene og dette vil redusere lønnsomheten for bedriftene
  • 3 av 4 bedrifter i NHO SH opplever at innkjøpskostnadene har økt mer enn normalt de seneste 3 månedene
  • 1 av 2 bedrifter i NHO SH svarer at økte kostnader vil gi middels/stor reduksjon i driftsresultatet
  • 1 av 4 bedrifter i NHO SH har måttet redusere aktivitetsnivået grunnet knapphet på innsatsfaktorer og økte innkjøpskostnader
  • Ift strømkostnader virker det som om mange bedrifter må ta kostnaden uten at de kan sette inn tiltak
  • Mange av bedriftene har økt eller vil øke prisene mer enn generell prisstigning i våre bransjer

April 2022 (pdf)
Mars 2022 (pdf)
Februar 2022 (pdf)
Desember 2021
Oktober 2021

Arbeid og Inkludering

#205

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på 5 milliarder.

Drift og Service

#205

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer.

Drift og Service består av 2.462 medlemsbedrifter, med 19.332 årsverk og 20,8 milliarder kroner i omsetning i 2020. Medlemsomsetningen er en nedgang på 8,2 prosent fra året før og skyldes lavere omsetning i koronaåret 2020 og ikke endringer i medlemsmassen.

Bemanning og Rekruttering

#205

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27.000 årsverk.

Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

Handel

#205

Bransjeforeningen Handel har 1.269 medlemsbedrifter med 77,2 mrd i omsetning og 10.572 årsverk i 2020.

Helse og velferd

#205

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet.

Helse og Velferd består av 164 bedrifter, med 10.499 årsverk og 10,2 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Norske frisør- og velværebedrifter

#205

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.274 medlemsbedrifter med 5.226 årsverk og 4,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Sikkerhet og Beredskap

#205

Sikkerhet og Beredskap består av 54 konsern med 326 virksomheter, med 9.131 årsverk og 9,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.