#205

Medlemsundersøkelser

Siste undersøkelse: Mai 2023, viser følgende for bedrifter i NHO Service og Handel

27% av medlemsbedriftene opplever at dagens markedssituasjon er god, mens 18% opplever at markedssituasjonen er dårlig. I mai var det en høyere andel som opplevde at markedet var godt enn dårlig for første gang siden desember 2022, viser vår medlemsundersøkelse.

Blant bransjene er det stort sprik i hvordan de opplever dagens markedssituasjon og i 2 av 6 bransjer er andelen som opplever at markedet er dårlig større enn andelen som opplever at markedet er godt. De 2 bransjene er Bemanningsbransjen og Arbeid og inkludering.

For de fleste bransjene sees en trend der det er en bedring i markedssituasjonen de seneste månedene fra svært lave nivåer i starten av året.

Når det kommer til markedsutsiktene de kommende 6 månedene er det fortsatt flere som tror på forverring enn forbedring. I alle 6 bransjer er det flere som tror på forverring enn forbedring, men differansen mellom de som tror på forverring og forbedring har minket de seneste månedene.

Samlet for NHO Service og Handel tror 11,8% av bedriftene markedet vil forbedres, mens 32,6% tror på forverring, dvs en differanse/nettoandel på -20,8. Nettoandelen i mai på -20,8 er en forbedring fra desember da andelen lå på -39,9.

De mest optimistiske medlemmene finnes i Drift og service der 15,8% tror markedet forbedres og 18,4% tror markedet forverres. Så selv i den mest optimistiske bransjen er det fortsatt et flertall av pessimister. Som for dagens markedssituasjon er situasjonen mørkest for Bemanningsbransjen der 8% tror markedet forbedres, mens 68% tror markedet vil forverres i de kommende 6 månedene.

For Frisørbransjen er det tegn til bedring både i dagens markedssituasjon og fremtidsutsikter. En større andel opplever nå at dagens marked er godt enn dårlig og nettoandelen for fremtidsutsikter fortsetter å stige og nærmer seg positive tall.

For Handel sees det også en bedring, men det er fortsatt flere som er pessimistiske enn optimistiske i forhold til markedsutviklingen i de kommende 6 månedene i handelsbransjen.

Mai 2023 (pdf)
Mars 2023 (pdf)
Februar 2023 (pdf)
Januar 2023 (pdf)
Desember 2022 (pdf)
November 2022 (pdf)
August 2022 (pdf)
Juni 2022 (pdf)
Mai 2022 (pdf)
April 2022 (pdf)
Mars 2022 (pdf)
Februar 2022 (pdf)
Desember 2021
Oktober 2021

Arbeid og Inkludering

AI-bedriftene har i underkant av 5 200 ordinært ansatte og en omsetning på 5 milliarder.

Drift og Service

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer.

Drift og Service består av 2.462 medlemsbedrifter, med 19.332 årsverk og 20,8 milliarder kroner i omsetning i 2020. Medlemsomsetningen er en nedgang på 8,2 prosent fra året før og skyldes lavere omsetning i koronaåret 2020 og ikke endringer i medlemsmassen.

Bemanning og Rekruttering

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27.000 årsverk.

Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

Handel

Bransjeforeningen Handel har 1.269 medlemsbedrifter med 77,2 mrd i omsetning og 10.572 årsverk i 2020.

Helse og velferd

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet.

Helse og Velferd består av 164 bedrifter, med 10.499 årsverk og 10,2 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Norske frisør- og velværebedrifter

VMRussland

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.274 medlemsbedrifter med 5.226 årsverk og 4,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.

Sikkerhet og Beredskap

Sikkerhet og Beredskap består av 54 konsern med 326 virksomheter, med 9.131 årsverk og 9,1 milliarder kroner i omsetning i 2020.