NHO Service og Handel

Innhold

#205

Slik påvirkes din bransje av koronaviruset

Koronakrisen har rammet mange av NHO Service og Handels medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre.

Siden krisen startet har NHO sendt ut en medlemsundersøkelse til bedriftene for å få innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Under følger en oversikt over utvikling per bransje på noen nøkkelspørsmål fra undersøkelsen og kort en beskrivelse av situasjonen for bransjen.  

Kompensasjonsordningen for bedriftene gjør at andelen som har likviditetsproblemer og som frykter konkurs fortsetter å falle. Samtidig øker andelen som har sagt opp eller planlegger å si opp ansatte.   

Fra NHO Service og Handel har ca  550 medlemsbedrifter svart på undersøkelsen hver uke og hvert svar teller like mye i de samlede resultatene, de er altså ikke vektet etter omsetning eller ansatte.  

Arbeid og Inkludering

#205

Arbeids & Inkludering består av 345 medlemsbedrifter med 5.305 årsverk og 5,4 milliarder i omsetning i 2019. Årlig yter bedriftene tjenester til nærmere 40.000 personer.

#205

Kenneth Stien, bransjedirektør for Arbeid og Inkludering. Epost: kes@nhosh.no Mobil: 92415659

Arbeid- og inkluderingsbransjen har innenfor dagens smittevernsregime tilnærmet normal drift. Det er aktivitet i alle tiltak fra Nav, men sterke begrensninger angående fysisk avstand gjør all veiledning digital. Bedrifter med produksjonsmiljø er rammet av markedssvikt som næringlivet ellers. 

Største utfordringer for bransjen nå

Det er krevende å formidle folk til jobb, da det er begrensninger i utplasseringer. Bedrifter med stor grad av produksjon av varer og tjenester var ikke omfattet kompensasjonspakken til næringlivet. Dette rammer særlig Varig tilrettelagt arbeid, og det haster med å få en egen kompensasjon for dette.

Andel som har likviditetsproblemer

Andel som oppgir å ha likviditetsproblemer øker noe, til 11,4 prosentDette er allikevel lavere enn de fleste bransjene i NHOSH.  

Andel som frykter konkurs

En økning fra uken før på 2,4 prosent til 6,3 prosent denne ukenfrykter konkurs av arbeids- og inkluderingsbedriftene.

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Ca 3 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser og ytterligere 11 prosent planlegger dette. Nivåene faller fra foregående undersøkelse. 

Drift og Service

#205

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer. Drift og Service består av 2.487 medlemsbedrifter, med 18.997 årsverk og 24,8 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Etablerer bærekraftforum

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service. Epost: jbs@nhosh.no Mobil: 95720116

Drift- og servicebransjen spenner vidt. Mens en rekke kantinebedrifter har mistet opp mot all sin ordinære omsetning, har skadesaneringsbedriftene tilnærmet ordinær ordreinngang. Renholdsbedrifter og bedrifter innen bygningsdrift og eiendomsservice reduserer bortfall av arbeidsmengde ved å framskynde vedlikeholdsoppgaver.

De største utfordringene for bransjen nå

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet. Opptrapping vil sannsynligvis skje gradvis og kan i liten grad påvirkes av tjenesteleverandørene. Den usikkerhet som i starten av perioden var knyttet til håndtering av smitterisiko i arbeidssituasjonen er hovedsaklig løst gjennom profesjonell atferd, gode smitterutiner, dialog og kommunikasjon.

Fremtidsutsikter

Drift- og servicebedriftene er tilpasningsdyktige. Når samfunn og næringslivet nå re-startes, vil det være behov for både de eksisterende tjenestene og muligheter for nye tjenesteområder. Hvordan næringsmarkedet vil håndtere en gradvis opptrapping vil påvirke framtidsmulighetene sterkt, samtidig som det er forventninger om at det offentlige bruker sin del av markedet til å styrke næringslivet gjennom forserte anskaffelser. Det er likevel dramatisk når en så stor andel av bedriftene angir en risiko for konkurs. Dette vil følges tett.

Andel som har likviditetsproblemer

Ca 13 prosent av de som har svart melder om likviditetsproblemermarginalt opp fra uken før.

Andel som frykter konkurs

18,4 prosent frykter konkurs, noe ned fra foregående undersøkelse.

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

15,8 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser og dette er en økning fra forrige undersøkelse. Hele 50 prosent svarer at de planlegger oppsigelser. Nivåene øker fra foregående undersøkelse.  

Bemanning og Rekruttering

#205

Bemanning og Rekruttering består av 724 medlemsbedrifter, med 29.368 årsverk og 19,2 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Even Hagelien, bransjedirektør for Bemanning og Rekruttering. Epost: eha@nhosh.no Mobil: 95225467

Bemanningsbransjen er tilstede i hele arbeidslivet og preges av aktiviteten i de enkelte områdene det leveres personell til. Innen for eksempel lager, logistikk og matvarehandel, er etterspørsel voksende, men på de fleste områder er aktiviteten lavere. Noen områder har fullstendig stoppet opp. Noen bemanningsbedrifter bistår nå med mobilitet i arbeidslivet, ved å formidle permitterte i enkelte bransjer til jobb i bransjer med stor etterspørsel, for eksempel fra hotell til logistikk.

De største utfordringene for bransjen nå

Det fryktes ordretørke og manglende planlegging for områder der det eksisterer et reelt behov for innleie, noe som senere kan gi utfordringer med å finne personell. Karantenereglene skaper utfordringer for en bransje hvor 50 prosent kommer fra utlandet. Aktivitet på noen områder begrenses av mannskapsmangel. Forståelige smittevernsregler innebærer mindre mobilitet mellom arbeidsplasser og innskrenker fleksibilitet.

Fremtidsutsikter

Vi tror at et stort antall bemanningsbedrifter har evnen til å omstille seg og nedskalere virksomhet i tråd med markedet. Disse vil klare seg gjennom krisen og vil kunne være en viktig ressurs for gjenoppbyggingen av arbeidslivet. Forhåpentligvis vil flere, etter å ha gjennomgått koronakrisen, få forståelse for bemanningsbransjens samfunnsverdi. Nå må målet bli å hjelpe flest mulig i arbeid.

Andel som har likviditetsproblemer

Ca 21 prosent melder om likviditetsproblemer, og dette er tilnærmet likt som uken før.  

Andel som frykter konkurs

Andelen som frykter konkurs er høy, og har vært oppe i nesten 50 prosent, men har falt til 27,4 prosent ved siste undersøkelse.

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Hele 37,1 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser. Dette er høyest av bransjene i NHO Service og Handel. Ytterligere 45,2 prosent planlegger oppsigelser, dette er marginalt ned fra forrige undersøkelse .

Handel

#205

Handel består av 1,068 medlemsbedrifter med 8.652 årsverk og 42,4 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Leif Bache-Mathiesen, bransjedirektør for Handel. Epost: lbm@nhosh.no Mobil: 91108104

Varehandelen er i ferd med å komme godt i gang igjen etter noen svært utfordrende uker. Dagligvarebransjen har hatt rekortvekst på 7,2 prosent i løpet av første kvartal av 2020. Netthandelen går også svært bra. Det er spesielt de små virksomhetene som fortsatt er de mest sårbare, både med tanke på smitte og likviditet.

Største utfordringer for bransjen nå

Utfordringen for varehandelen er at mange sliter med store varelagre og derfor også likviditetsproblemer mot sine leverandører. Den største utfordringen nå er å håndtere brudd på smittevernstiltak hos kunder som ikke tar hensyn. Vi har registrert flere butikker som har hatt for mange kunder som ikke tar hensyn til de ansatte.

Fremtidsutsikter

Nå er det viktig å få i gang hjulene i varehandelen og at smittefaren reduseres ved god informasjon. Kundene er også i ferd med å komme tilbake til kjøpesentrene, hvor det blir viktig å skape trygghet både for kundene og ansatte. 

Andel som har likviditetsproblemer

23 prosent av handelsbedriftene oppgir å ha likviditetsproblemer, ned fra 29 prosent uken før.

Andel som frykter konkurs

Andel som frykter konkurs i handel utgjør ca 20 prosent av bransjen, og er marginalt ned fra forrige undersøkelse og fra over 40 prosent på det høyeste nivået.

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Ca 10 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser, opp fra ca 6 prosent ved forrige undersøkelse. 17 prosent svarer at de planlegger oppsigelser, og dette er noe ned fra sist.

Helse og velferd

#205

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjenester, rehabilitering, sykehjem og hjemmetjenester sykehus og klinikker, språktjenester og psykisk helse og avhengighet. Helse og Velferd består av 859 medlemsbedrifter, med 9.606 årsverk og 9,5 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Torbjørn Furulund og Maria Reklev, bransjedirektører for Helse og Velferd. tfu@nhosh.no, 93678097 og mre@nhosh.no, 91686195

Helse- og velferdsbransjen spenner bredt og krisen rammer bransjene ulikt. Sykehjem, hjemmebaserte tjenester, BPA og barnevern er samfunnskritiske tjenester med full drift, men med økte kostnader knyttet til koronapandemien (som for eksempel bemanning og smittevernutstyr). 

Innen rehabilitering, klinikker, bedriftshelsetjeneste og psykisk helse, er virksomhetene delvis stengt, men har fremdeles høye lønnskostnader.

Største utfordringer for bransjen nå

Bransjen trenger garantier for at økte kostnader innen oppgaver som utføres for helseforetakene og kommunene blir dekket inn, på lik linje med de offentlige virksomhetene. For øvrige virksomheter som er helt eller delvis nedstengt, er utfordringen omsetningssvikt og løpende utgifter, som for eksempel lønnskostnader. Krisepakkene har bare løst litt for helse- og velferdsvirksomhetene så langt.

Fremtidsutsikter

Fremdtidsutsiktene avhenger av bransje og krisens varighet. Det kan antas økt etterspørsel innenfor flere av bransjene etter krisen, men tidsperioden unntakstilstanden varer og graden av treffsikkerhet i kompensasjonspakkene, vil ha betydning for om det er virksomheter til å imøtekomme fremtidige behov.

Andel som har likviditetsproblemer

Ingen av bedriftene svarer de har likviditetsproblemer, ned fra over 20 prosent ved forrige undersøkelse.

Andel som frykter konkurs

6,7 prosent av bedriftene innen Helse og velferd oppgir at de frykter konkurs. Dette er noe ned fra uken før og blant de laveste nivåene for NHOSHs bransjer.

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Ca 14 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser, kraftig opp fra forrige undersøkelse. Kun 7 prosent svarer at de planlegger oppsigelser, ned fra 22 prosent foregående undersøkelse.  

Norske frisør- og velværebedrifter

VMRussland

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.239 medlemsbedrifter med 5.396 årsverk og 4,4 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Anne Mari Halsan, bransjedirektør for Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Epost: anne.mari.halsan@nfvb.no Mobil: 91106279

Andel som har likviditetsproblemer

Ca 26 prosent oppgir å ha likviditetsproblemer, ned fra 50 prosent foregående undersøkelse og et toppnivå på ca 70 prosent i uke 14.

Andel som frykter konkurs

7 prosent av bedriftene oppgir nå at de frykter konkurs, ned fra 29 prosent uken før .

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Kun 2 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser, og 9 prosent svarer at de planlegger dette. Nivåene har falt over tid og er lavest av alle bransjene i NHO Service og Handel. 

Sikkerhet og Beredskap

#205

Sikkerhet og Beredskap består av 297 medlemsbedrifter, med 8.985 årsverk og 9,2 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Runar Karlsen, bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap. Epost: rka@nhosh.no Mobil: 97665092

Det er store variasjoner i hvordan koronakrisen rammer sikkerhet- og beredskapsbedriftene. Noen er stengt helt ned. Det gjelder spesielt for bedrifter som leverer tjenester til arrangemneter, utelivet og flyplasser.  Øvrige tjenester går stort sett som normalt, men med noe økning særlig knyttet til helseforetak, offentlige kontorer og butikker innen dagligvare.

Største utfordringer nå

De største utfordringene har bedriftene som leverer tjenester til arrangementer, uteliv og flyplasser. Dette ser dessverre ut til å strekke lengre ut i tid. Her er det viktig at kompensasjonsordningen kommer og treffer godt for at bedriftene får dekket faste løpende kostnader. 

Fremtidsutsikter

Fremtidsutsiktene avhenger av krisens varighet. De selskapene som er hardest rammet jobber med å omstille seg for å få andre arbeidsoppgaver, så langt det er mulig. Det at kompensasjonsordningen treffer behovene til disse bedriftene vil være avgjørende for om de vil være i stand til å levere tjenester når situasjonen igjen normaliserer seg. Det er også en reell risiko for at man ikke har mannskap med rett lovpålagt kompetanse tilgjengelig på flere områder, fordi mange er permittert. 

Andel som har likviditetsproblemer

Ca 26 prosent oppgir å ha likviditetsproblemeropp fra 20 prosent og høyest av bransjene i NHOSH.

Andel som frykter konkurs

26 prosent av bedriftene har svart at de frykter konkursopp fra ca 17 prosent uken førog også her er bransjen på topp blant NHOSHs bransjer.  

Andel som har gjennomført og planlegger å gjennomføre oppsigelser

Ca 11 prosent av bedriftene svarer at de har foretatt oppsigelser, men hel 58 prosent svarer at de planlegger dette, opp fra 25 prosent ved forrige undersøkelse. Dette er høyest av bransjene i NHOSH.