#205

Slik påvirkes våre bransjer av koronakrisen

Koronakrisen har rammet mange av NHO Service og Handels medlemsbedrifter hardt, og noen bransjer er mer utsatt enn andre. Tallene er oppdatert fram til og med uke 15 i 2021.

Siden krisen startet i mars 2020 har NHO foretatt medlemsundersøkelser som gir innsikt i hva som er de største utfordringene og hvordan dette utvikler seg over tid. Spørsmål sendes alle medlemsbedrifter i NHO og gir ca 3.600 svar. 500 av disse er fra bedrifter i NHO Service og Handel.

Hovedfunn for våre bedrifter i uke 15 - 2021 er:  

  • 65 % av de som har permittert ansatte ville tatt tilbake ansatte hvis det hadde vært kortere arbeidsgiverperiode (71 % av bedrifter med under 10 ansatte sier dette)  
  • 58 % har hatt lavere omsetning siste fire uker enn «normalt»
  • 25 % hadde lavere sysselsetting sammenlignet med forrige måned 
  • 30 % forventer lavere omsetning neste måned 
  • 19 % forventer lavere sysselsetting neste måned 
  • 19 % har likviditetsproblemer 
  • 14 % vurderer at det er reell risiko for å gå konkurs 
  • 27 % opplever markedssituasjonen som «god».

Arbeid og Inkludering

#205

Arbeid & Inkludering består av 351 medlemsbedrifter med 5.251 årsverk og 5,4 milliarder i omsetning i 2019.

#205

Kenneth Stien, bransjedirektør for Arbeid og Inkludering. Epost: kes@nhosh.no Mobil: 92415659

Arbeid- og inkluderingsbransjen har innenfor dagens smittevernsregime tilnærmet normal drift. Det er aktivitet i alle tiltak fra Nav, men sterke begrensninger angående fysisk avstand gjør all veiledning digital. Bedrifter med produksjonsmiljø er rammet av markedssvikt som næringslivet ellers. 

Største utfordringer for bransjen nå

Det er krevende å formidle folk til jobb, da det er begrensninger i utplasseringer. Bedrifter med stor grad av produksjon av varer og tjenester var ikke omfattet kompensasjonspakken til næringslivet. Dette rammer særlig varig tilrettelagt arbeid, og det haster med å få en egen kompensasjon for dette.

Drift og Service

#205

Drift og Service består av fasilitetstjenester, renhold, servering, kantine og matomsorg, skadesanering, bygningsdrift og eiendomsservice, skadedyrbekjempelse og øvrige bransjer. Drift og Service består av 2.509 medlemsbedrifter, med 20.067 årsverk og 22,3 milliarder kroner i omsetning i 2019

Jorulf Brøvig Silde

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service. Epost: jbs@nhosh.no Mobil: 95720116

Drift- og servicebransjen spenner vidt. Mens en rekke kantinebedrifter har mistet opp mot all sin ordinære omsetning, har skadesaneringsbedriftene tilnærmet ordinær ordreinngang. Renholdsbedrifter og bedrifter innen bygningsdrift og eiendomsservice reduserer bortfall av arbeidsmengde ved å framskynde vedlikeholdsoppgaver.

De største utfordringene for bransjen nå

Drift- og servicebedriftene utfører sitt arbeid hos andre og er avhengig av at kunden kommer tilbake til sin ordinære virksomhet. Opptrapping vil sannsynligvis skje gradvis og kan i liten grad påvirkes av tjenesteleverandørene. Den usikkerhet som i starten av perioden var knyttet til håndtering av smitterisiko i arbeidssituasjonen er hovedsaklig løst gjennom profesjonell atferd, gode smitterutiner, dialog og kommunikasjon.

Fremtidsutsikter

Drift- og servicebedriftene er tilpasningsdyktige. Når samfunn og næringslivet nå re-startes, vil det være behov for både de eksisterende tjenestene og muligheter for nye tjenesteområder. Hvordan næringsmarkedet vil håndtere en gradvis opptrapping vil påvirke framtidsmulighetene sterkt, samtidig som det er forventninger om at det offentlige bruker sin del av markedet til å styrke næringslivet gjennom forserte anskaffelser. Det er likevel dramatisk når en så stor andel av bedriftene angir en risiko for konkurs. Dette vil følges tett.

Bemanning og Rekruttering

#205

Bemanning og Rekruttering består av 730 medlemsbedrifter, med 29.490 årsverk og 19,3 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Even Hagelien, bransjedirektør for Bemanning og Rekruttering. Epost: eha@nhosh.no Mobil: 95225467

Bemanningsbransjen er tilstede i hele arbeidslivet og preges av aktiviteten i de enkelte områdene det leveres personell til. Innen for eksempel lager, logistikk og matvarehandel, har etterspørsel vært voksende, men på de fleste områder er aktiviteten lavere. Noen områder som stoppet fullstendig stoppet opp har nå kommet i gang igjen.

Mange bemanningsbedrifter bistår nå med mobilitet i arbeidslivet, ved å formidle permitterte i enkelte bransjer til jobb i bransjer med stor etterspørsel, for eksempel fra hotell og luftfart til logistikk og varehandel.

De største utfordringene for bransjen nå

Det fryktes ordretørke og manglende planlegging for områder der det eksisterer et reelt behov for innleie, noe som senere kan gi utfordringer med å finne personell. Karantenereglene skaper fortsatt utfordringer for en bransje hvor 50 prosent kommer fra utlandet. Aktivitet på noen områder begrenses av mannskapsmangel. Forståelige smittevernsregler innebærer mindre mobilitet mellom arbeidsplasser og innskrenker fleksibilitet.

Fremtidsutsikter

Vi tror at et stort antall bemanningsbedrifter har evnen til å omstille seg og nedskalere virksomhet i tråd med markedet. Disse vil klare seg gjennom krisen og vil kunne være en viktig ressurs for gjenoppbyggingen av arbeidslivet. Forhåpentligvis vil flere, etter å ha gjennomgått koronakrisen, få forståelse for bemanningsbransjens samfunnsverdi. Nå må målet bli å hjelpe flest mulig i arbeid.

Handel

#205

Handel består av 1,141 medlemsbedrifter med 9.066 årsverk og 68,1 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Linda Vist

Linda Vist, bransjedirektør for handel. Epost: lv@nhosh.no Mobil:48008146

Dagligvarebransjen hadde rekordvekst på 7,2 prosent i løpet av første kvartal av 2020. Netthandelen vokste med nesten 40 prosent i mai 2020 mot mai 2019, noe som etterfølger en vekst på nesten 60 prosent i april. Det er spesielt de små virksomhetene som fortsatt er de mest sårbare med tanke på både smittevern og likviditet. Nedstengning i Oslo-regionen i januar og februar 2021 gir åpenbare utfordringer.

Helse og velferd

#205

Helse og Velferd består av asylmottak og integrering, barn og ungdom, bedriftshelsetjeneste, rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, sykehjem, hjemmebasert omsorg og BPA, sykehus og klinikker, kiropraktikk og psykisk helse og avhengighet. Helse og Velferd består av 848 medlemsbedrifter, med 9.666 årsverk og 9,5 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Furulund

Torbjørn Furulund, bransjedirektører for Helse og Velferd. tfu@nhosh.no, 93678097

Helse- og velferdsbransjen spenner bredt og krisen har rammet bransjene ulikt. Sykehjem, hjemmebaserte tjenester, BPA og barnevern er samfunnskritiske tjenester som har hatt tilnærmet full drift, men med økte kostnader knyttet til koronapandemien (som for eksempel bemanning og smittevernutstyr). Både Regjering og Storting har lovet at merkostnader knyttet til pandemien skal bli kompensert for kommunene, både det som gjøres i egenregi, og der våre medlemsbedrifter leverer offentlige lovpålagte tjenester for kommunen. Gjennom revidert budsjett, har det kommet penger til kommunene, men det er foreløpig uklart hvordan kommunene følger opp styringssignalene fra Staten, og om private aktører faktisk blir kompensert på lik linje. Foreløpig ser det ut til at det gjøres delvis kompensasjoner.

Innen rehabilitering, klinikker, bedriftshelsetjeneste og psykisk helse, har virksomhetene vært delvis stengt, men har i takt med gjenåpningen av samfunnet gjenopptatt behandlinger i tråd med oppdragsgivers ønsker. Gjenåpning av flere bransjer har gitt økt omsetning og oppdrag for Bedriftshelsetjenester. Det er også grunn til å anta at omsetningen øker også for andre helseområder, som bidrar i etterslepet på ordinære behandlinger fra sykehusene som følge av pandemien. Her kan private aktører bidra med kapasitet, kompetanse og bistand dersom det legges til rette for det.

Største utfordringer for bransjen nå

Flere bransjer i Helse og Velferd har fortsatt usikkerhetsfaktorer hva gjelder hvordan den endelige økonomiske kompensasjonen blir. Det er ikke avklart i kommunene hvordan den faktiske fordelingen blir. Helseforetakene varsler avregninger/avklaringer i august for rehabiliteringsinstitusjonene. Krisepakkene har i liten grad konkret løst utfordringene i helse og velferdsbransjene, men forutsatt at kommuner og helseforetak foretar kloke og rettferdige kompensasjonsoppgjør kan det løse seg for bransjene. Lønnstilskuddsordningen som etter planen åpnes som portal i september kan være positiv for en del medlemsbedrifter.

Fremtidsutsikter

Det er for tidlig å fastslå hvordan den nære fremtid blir for bransjene. Mye beror på de avklaringer oppdragsgivere Stat og Kommune må gjøre med våre medlemmer om de lovpålagte offentlige finansierte tjenestene de har levert og leverer. Ved årskifte vil det trolig bli klare hvordan den faktiske økonomiske situasjonen er for våre medlemmer. Eventuelt økt behov og etterspørsel i flere bransjer for helse og velferd vil påvirke situasjonen positivt.

Norske frisør- og velværebedrifter

VMRussland

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) består av 1.270 medlemsbedrifter med 5.385 årsverk og 4,2 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Anne Mari Halsan, adm. dir. for Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Epost: anne.mari.halsan@nfvb.no Mobil: 91106279

Sikkerhet og Beredskap

#205

Sikkerhet og Beredskap består av 294 medlemsbedrifter, med 8.947 årsverk og 9,2 milliarder kroner i omsetning i 2019.

#205

Runar Karlsen, bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap. Epost: rka@nhosh.no Mobil: 97665092

Det er store variasjoner i hvordan koronakrisen rammer sikkerhet- og beredskapsbedriftene. Noen er stengt helt ned. Det gjelder spesielt for bedrifter som leverer tjenester til arrangementer, utelivet og flyplasser.  Øvrige tjenester går stort sett som normalt, men med noe økning særlig knyttet til helseforetak, offentlige kontorer og butikker innen dagligvare.

Største utfordringer nå

De største utfordringene har bedriftene som leverer tjenester til arrangementer, uteliv og flyplasser. Dette ser dessverre ut til å strekke lengre ut i tid. Her er det viktig at kompensasjonsordningen kommer og treffer godt for at bedriftene får dekket faste løpende kostnader, samt at permitteringstiden utvides til 52 uker. 

Fremtidsutsikter

Fremtidsutsiktene avhenger av krisens varighet. De selskapene som er hardest rammet jobber med å omstille seg for å få andre arbeidsoppgaver, så langt det er mulig. Det at kompensasjonsordningen treffer behovene til disse bedriftene vil være avgjørende for om de vil være i stand til å levere tjenester når situasjonen igjen normaliserer seg. Det er også en reell risiko for at man ikke har mannskap med rett lovpålagt kompetanse tilgjengelig på flere områder, fordi mange er permittert.