Bransjerapport Handel

Her finner du de viktigste bransjetallene for varehandelen. Det er tall på utvikling og vekst for totalmarkedet, varegrupper og geografisk fordeling, forbrukerinnsikt, prisindeks, grensehandel og temperaturmåler gjennom NHOs medlemsundersøkelse. Vi holder deg oppdatert på utviklingen i norsk varehandel.

Omsetning i varehandelen

Om statistikken

SSBs statistikken "Omsetning i varehandel" kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Tallene publiseres terminvis seks ganger årlig. Årlige tall publiseres sammen med siste termin i året.

1. termin: Januar og februar

2. termin: Mars og april

3. termin: Mai og juni

4. termin: Juli og august

5. termin: September og oktober

6. termin: November og desember

Mer informasjon om statistikken finnes på SSBs sider.

Omsetningstallene for varehandelen vist på denne siden dekker alle næringer som inngår i SSBs næringskode 47: Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner. I denne næringgruppen inngår bla. dagligvare, kiosk, mat og drikke i spesialbutikker, bensinstasjoner, hus og hjem, elektronikk, netthandel, blomster, optikk, apotek, klær og sko, spill og leker, bøker, musikk, sportsutstyr. Mer detaljert informasjon om næringsgrupperingen finnes på SSBs sider.

Varehandelsindeksen

Om statistikken

SSBs statistikken "Varehandelsindeksen" beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen. Statistikken publiseres månedlig. Mer informasjon om statistikken finnes på SSBs sider.

Indeksene vist på denne siden dekker dekker alle næringer som inngår i SSBs næringskode 47: Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner. I denne næringgruppen inngår bla. dagligvare, kiosk, mat og drikke i spesialbutikker, bensinstasjoner, hus og hjem, elektronikk, netthandel, blomster, optikk, apotek, klær og sko, spill og leker, bøker, musikk, sportsutstyr. Mer detaljert informasjon om næringsgrupperingen finnes på SSBs sider.

Kortbruk i Norge - DNB

Om statistikken

DNB Innsikt analyserer nordmenns kortbruk i inn- og utland. Analysene baserer seg på data fra 1,4 mill privatkunder. Hver dag står disse for ca 1,8 mill korttransaksjoner, noe som utgjør 26 prosent av alle korttransaksjoner. Mer informasjon om denne statistikken finnes på DNBs sider.

Forbrukertillit

Om Forbrukertillitsindeksen

Forbrukertillitsindeksen (CCI = Consumer Confidence Index) er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene. Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land. 

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCI er under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

I Norge utarbeides indeksen av Opinion. Les mer

NHOs medlemsundersøkelse

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt. Tallene over sammenligner svarene fra handelsbedrifter i NHO (NACE-kode 47) med svarene fordelt på et utvalg av NHOs landsforeninger.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  

Konsumprisindeksen

Om statistikken

SSBs statistikken "Konsumprisindeksen"  beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester. Tallene publiseres månedlig. Tallene på denne sider viser prisutviklingen på utvalgte konsumgrupper i varehandel. Mer informasjon om statistikken finnes på SSBs sider.

Grensehandel

Om grensehandelsstatistikken

SSBs Reiseundersøkelse (som bl.a. dekker overnattingsturer til utlandet) og Grensehandelsundersøkelsen (som dekker dagsturer til utlandet) gir en samlet oversikt over norske husholdningers transaksjoner med utlandet. Tallene publiseres kvartalsvis.

Mer informasjon om statistikken finnes på SSBs sider.