Serverings- og kantinebransjen: Ikke force majeure

mat

Kantinebransjen fremhever at korona-situasjonen ikke er force majeure når det gjelder mottak av tjenesteleveranser, når kantineleverandøren fortsatt stiller sine tjenester til disposisjon.

Kantinebransjen opplever betydelige virkninger av korona-pandemien. Bransjen følger den alvorlige situasjonen nøye fra dag til dag, og følger de retningslinjer myndighetene og Folkehelseinstituttet løpende gir. Bransjen var også svært tidlig ute med smitteforebyggende tiltak.

Sørger for fortsatt drift

-Omlegging av driften til en helt ny situasjon har alt pågått en tid. Kantineoperatørene har sørget for fortsatt drift for kunder som ønsker dette, og operatørenes driftsapparat er operativt og i beredskap, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde i NHO Service og Handel.

- Flere kunder har vist til force majeure som grunnlag for å gjøre ensidige endringer i avtalte betalinger. Force majeure i tjenestekontrakter er tradisjonelt definert som en ekstraordinær og uforutsigbar hindring, som gjør det umulig å oppfylle en kontraktsforpliktelse. Hindringen må være utenfor den forpliktede parts kontroll. I tillegg er det et vilkår om at parten ikke med rimelighet kunne ha forutsett hendelsen når man inngikk kontrakten og ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hendelsen og dens konsekvenser. Dersom vilkårene er oppfylt, suspenderes kontraktens forpliktelser til å levere eller motta, midlertidig, sier Jorulf Brøvig Silde.

Bransjens syn er at korona-situasjonen ikke en force majeure når det gjelder mottak av tjenesteleveransene; når kantineleverandøren fortsatt stiller sine tjenester til disposisjon.

 Gir ikke adgang til ensidig å endre kontrakt

Advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO Service og Handel påpeker at selv om kundene ikke fullt ut har behov for avtalte tjenester, gir ikke dette en ensidig adgang hos kunden til å endre kontrakten eller fritak fra betalingsplikt.

- Begge parter er fremdeles er forpliktet i henhold til inngåtte avtaler.  Hvorvidt en hendelse kan betraktes som en force majeure-hendelse for den konkrete avtalepart og hvordan leveransen i så fall skal endres, vil bero på en tolkning av den aktuelle kontrakten. Er ingen ting avtalt om situasjonen, vil alminnelig kjøpsrett bli utslagsgivende. Dernest tilsier situasjonen at fleksibilitet og god tilpasningsvilje tillegger alle kontraktsparter, sier han.

Ryddighet i praktiseringen av MVA

- Under dagens krevende avtaleomstendigheter, må man også passe på ryddighet i praktiseringen av MVA for kantinebidrag", sier bransjedirektør Slide.  Slik driftsstøtte/kantinebidrag fra kunde, faktureres uten merverdiavgift. Vilkårene for slik avgiftsfri fakturering er fastsatt gjennom ulike bindende forhåndsuttalelser fra Skattedirektoratet til det enkelte selskap og etablert bransjepraksis.

Silde peker på at når siden driftsstøtte faktureres avgiftsfritt, innebærer det at støtten ikke er omsetningsavhengig. For slike innretninger er variasjoner i driftsvolum og avbrudd allerede hensyntatt og fordelt utover året, eksempelvis redusert bemanning/stengt i sommermåneder, jul og påske." Selv om vi har en koronasituasjon, er det viktig å minne begge kontraktsparter om de avgiftsreglene som relaterer seg til en slik støtte", understreker han.

Bjørge bidrar med ytterligere tydeliggjøring; "Alle endringer i avtale-/betalingsforpliktelser forutsetter en dialog og forhandling med utgangspunkt i gjeldende kontrakt og mva-regelverk."

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt