NHO Service og Handel

Innhold

Kontraktsforhold i kantiner under korona

Nyhet, Drift og Service, Kantine

Publisert

virus

Koronavirus

Kunder kontakter nå kantinebedrifter med spørsmål knyttet til kontraktsforhold, levering av tjenester ved lavere behov og nedskalering. De nye retningslinjene for smittevern nasjonalt, i Oslo og i Bergen får praktiske, umiddelbart konsekvenser for service- og tjenestenæringen. Det er ingen automatikk i at en dramatisk kundesvikt eller vanskelig situasjon gir fritak for de løpende kontraktsforpliktelser.

Koronakrisen preger ulike bedrifter ulikt. Industribedrifter og servicebedrifter leverer gjerne løpende de tjenester kunden forventer. Virksomheter med kontoransatte preges av større usikkerhet om hvordan de skal forholde seg til de nye retningslinjene for smittevern nasjonalt, i Oslo og i Bergen.

Bedrifter og virksomheter som har hatt deler av ansattgruppen på kontoret eller praktisert turnusoppmøte sender nå enda flere av sine ansatte hjem til hjemmekontoret. Oslo er i en særsituasjon på grunn av befolkningstetthet, tetthet av kontorbedrifter og press på kollektivtrafikken og det er derfor satt i verk særlige tiltak her. Les mer:

Opplevde tilnærmet full nedstenging

- Kantinebedriftene har vært blant de bransjene som er hardest rammet av koronapandemien, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service. Etter at mange kantiner opplevde tilnærmet full nedstenging like etter den nasjonale nedstengingen 12. mars, har de gradvis kommet i gang igjen med redusert drift og bemanning, kantine for kantine. Bedriftene og de ansatte har utvist fleksibilitet og søkt å tilpasse seg kundenes behov i en krise- og overgangstid. I tett dialog med kunden har de funnet fram til nye driftsformer. Med de nye innskjerpelsene opplever nå flere at kundene tar kontakt grunnet andre og reduserte behov. Vi oppfordrer til tett og god dialog med utgangspunkt i kontrakt, behov og muligheter for løsninger. Silde påpeker videre at hjemmekontorpåbudet er en midlertidig situasjon. Erfaringer fra i vår viser at man raskt kommer i noe som ligner normal gjenge igjen. I en rekke tilfeller vil det ikke være grunnlag for avtalerevidering eller avkortning innenfor et begrenset tidsrom.

Permitteringsreglene er under diskusjon

Permitteringsreglene er under diskusjon. Som hovedsak er det ordinære permitteringsregler som gjelder med hensyn til varslingsplikt og lønnsplikt.

I den forbindelse er det viktig å peke på at selv om vi har en fortsatt krevende situasjon med krevende regler, endres ikke kontrakter ut fra smittevernregler i seg selv . Smitteraten i samfunnet vil bølge og det har også myndighetene vært tydelig på. Det er ikke uforutsett verken at vi har en pandemi eller at nye retningslinjer vil være gjeldene, dette gjelder for både offentlige og private innkjøpere av kantinetjenester. Det er viktig å skille mellom direkte myndighets pålegg om for eksempel forbudte aktiviteter og henstillinger om å holde seg hjemme, ikke bruke kollektivtransport og annet.

Utløste ikke force majeure

Det var kantinebransjens oppfatning at kontraktsforholdene i hovedsak ikke utløste force majeure-bestemmelser i starten av pandemien. Heller ikke de justerte smittevernreglene endrer dette som grunnprinsipp. NHO Service og Handels gjennomgang av kontraktspørsmål og korona er relevant for kantinebransjen og kan leses her.

Advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO Service og Handel påpeker at selv om kundene ikke fullt ut har behov for avtalte tjenester, gir ikke dette en ensidig adgang hos kunden til å endre kontrakten eller fritak fra betalingsplikt:

- For eksempel vil kundene alltid ha et medvirkningsansvar for at kontrakten og leveransen kan utføres i vanskelige situasjoner. I de alle fleste kontraktstilfellene så var pandemien uforutsett, men det var ikke hindringer som tilsa at tjenestene ikke rent fysisk kunne leveres.

- For nye kontrakter inngått etter 12. mars er denne pandemien heller ikke en uforutsett hendelse. Vi har alle visst at det kommer nye runder og det er ingenting som tilsier at man kan gå bort fra avtaler som sådan på grunnlag av de siste justeringene nasjonalt eller kommunalt. Hver kontrakts innhold, som varslingsfrister og annet, er gjeldende og begge parter er fremdeles forpliktet i henhold til inngåtte avtaler. Er ingenting avtalt om situasjonen, vil alminnelig kjøpsrett bli utslagsgivende.

Ingen automatikk

Bjørge presiserer: - Det er derfor ingen automatikk i at en dramatisk kundesvikt eller vanskelig situasjon gir fritak for de løpende kontraktsforpliktelser. Likevel, flere kritiske forhold kan samvirke og tilsi at vilkårene for midlertidig suspendering av kontraktsforpliktelser inntrer. F.eks. kan situasjonen for en virksomhet være at flere forhold skjer samtidig – som kritisk manglende personal (på grunn av plikten til karantene, publikum forsvinner fordi myndighetene ber folk ikke gå ut eller reduserer adkomst til området/innreise eller en betydelig del av den bærende aktiviteten forbys). Situasjonen tilsier at fleksibilitet og god tilpasningsvilje tillegger alle kontraktsparter.

NHO og NHO Service og Handel er i løpende dialog med Regjeringen, Bergen og Oslo kommune for å bidra til at tiltakene får den tilsiktede smittevernseffekten og minst mulig negative effekter for økonomi og sysselsetting.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt