Storkjøkkenleverandørene er en bransjegruppe i NHO Service og Handel.

Kurs

FSE Instruert personell med førstehjelp (e-læring)

Pris: kr 700, -  Språk: Norsk og Engelsk
Vi tilbyr også HLR - Praktisk øvelse i Tønsberg for kr 1.500, -
Elsikkerhetskurs for personell som skal utføre enkle driftsmessige oppgaver som å skifte sikringer og resette vern i elektriske installasjoner.
Målsetning: Kurset skal sette instruert personell i stand til å oppfatte risiko og unngå elektriske farer. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for deg og dine kollegaer slik at dere har en trygg arbeidsplass uten personskader.
Målgruppe: Skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører, maskinoperatører, vaktmestere, lærere og vedlikeholdspersonell av forskjellige slag. Servicepersonell, butikkansatte og bønder eller driftspersonell i landbruket er også aktuelle grupper.
Kurset inneholder disse emnene:
• Organisering og adgangsregulering
• Elektriske farer og skader
• Risiko og adferd
• Hva har du lov til å utføre og når skal du tilkalle elektriker?
• Teknisk opplæring
• Teoretisk førstehjelp, strømskader
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk opplæring for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. jf. Elsikkerhet nr. 84 og FSE. Det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.
Kurset inneholder teoretisk opplæring i førstehjelp ved strømulykker, med unntak av hjerte-lunge-redning (HLR). Det er viktig at du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen får øvelse i HLR (munn- til munn og hjertekompresjon).

Varme arbeider – sertifisering (e-læring)

Pris: Kr 2.800, - Språk: Norsk, Engelsk, Svensk og Polsk
Varme arbeider – sertifisering (e-læring) + Praktisk brannslukkningsøvelse
Praktisk øvelse kan gjennomføres i Lørenskog, Tønsberg eller Stavanger Pris: Kr 2.500,-
Utfører du arbeid som skaper gnister, jobber med åpen flamme, varmluftsverktøy eller skaper høye temperaturer på andre måter, så trenger du sertifikat i varme arbeider. Gled deg til en lærerik og engasjerende opplevelse. For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slokkeøvelse.
Målsetning: Kurset skal bidra til å gi deltakeren nødvendige kunnskaper om hvordan en brann kan starte og utvikle seg, tiltak som må gjøres for å kunne utføre varmt arbeid på en trygg måte, og hvordan man kan slokke en brann hvis det likevel skjer.
Målgruppe: Kurset er for alle som skal utføre varme arbeider eller være i rollen som brannvakt i et område hvor det utføres varmt arbeid.
Varmt arbeid er arbeid hvor man bruker verktøy som avgir nok gnister eller varme til at en brann kan oppstå. Eksempler på varme arbeider er sveising, skjæring, sliping, vinkelsliping, lodding, taktekking med åpen flamme eller varmluftsverktøy og annen bruk av åpen ild.
Kurset inneholder disse emnene:
• Branntrekanten
• Faremomenter ved bruk av forskjellige typer verktøy
• Hvordan varme sprer seg
• Bruk av gass i forbindelse med varmt arbeid
• Hvordan brann sprer seg, og hvordan det kan hindres
• Risikovurdering av arbeid
• Dokumentasjon
• Tiltak for å sikre arbeidsplassen
• Hvordan slokke en brann
• Forskjellige typer slokkemidler

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (FHOSEX/ATEX) (e-læring)

Pris: kr 2.150, - Språk: Norsk og Engelsk
Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.
Målsetning: Kurset gir grunnleggende kunnskaper om eksplosjonsfarlige områder og farer ved ferdsel og arbeid i disse.
Målgruppe: Personell som skal ha adgang til områder der det er eksplosjonsfare.
Eksempelvis oljeplattform, prosessanlegg, raffineri, destilleri, tankskip, silo, bensinstasjon eller et sted det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, væskedamp, væsketåke eller støv blandet med luft.
Kurset inneholder disse emnene:
• Brannfare og eksplosjonsfare
• Farer tilknyttet eksplosjonsfarlige områder med gass eller svevestøv
• Tennkilder
• Risiko og konsekvenser
• Forebygging av ulykker og uønskede hendelser
• Arbeidsmetoder
• Bruk av riktig verktøy
• Sikkerhetstiltak
• Eksempler på hendelser og ulykker
• Flyttbart elektrisk utstyr (håndholdt, bærbart og transportabelt)

Adgang til elektriske anlegg (e-læring)

Pris: kr 580,- Språk: Norsk og Engelsk
Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.
Målsetning: Øke sikkerheten for ansatte som har adgang til elektriske anlegg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare ved opphold i lav- og høyspenningsanlegg.
Målgruppe: Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg.
Eksempelvis teleansatte, brøytemannskap, måleravlesningspersonell, rengjøringspersonell eller annet vedlikeholdspersonell. Kurset er også aktuelt for personale som utfører gressklipping, maling, snekring og annet bygningsmessig vedlikehold inne på avlåste lav- og høyspenningsområder. Kurset er også egnet for elektroingeniører og annet personell som skal ha adgang til begrenset område med elektriske farer.
Kurset inneholder disse emnene:
• Faremomenter i høyspenningsanlegg
• Faremomenter i lavspenningsanlegg
• Ansvar og planlegging
• Opptreden i lav- og høyspenningsanlegg
• Adgang til lav- og høyspenningsanlegg
• Dokumentasjon, sikkerhetskort
• Beredskap
I tillegg til kurset må det gjennomføres en praktisk opplæring i de aktuelle anleggene. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til teoretisk oppdatering i henhold til § 7 i FSE.

Brannvernansvarlig (e-læring)

Pris: Kr 7.700,- Språk: Norsk
Bli kjent med regelverket og elementer innen brannvern som er viktig for brannvernansvarlige. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring som er gitt av myndighetene.
Målsetning:  Etter gjennomført kurs skal deltakeren få kunnskap, holdninger og ferdigheter innen brann og skadeforebyggende tiltak i henhold til kravene i norsk lovverk. Dette vil øke bedriftens kompetanse for å sikre miljø, liv, helse og materielle verdier gjennom sitt brannvernarbeid. Dette kurset gir et nødvendig og godt utgangspunkt for den praktiske delen som også gir opplæring i bruk av enkelt slukkeutstyr.
Målgruppe:  Både brukere og eiere av bygg skal etter HMS-lovgivningen og Brannvernlovens forskrift ha kunnskap om brannsikkerhet.
Kurset dekker kravene i den nye forskriften som ble gjeldende 1. januar 2016 og er rettet mot blant annet brannvernledere og brannansvarlige som etasjeansvarlige og andre HMS-ansvarlige rettet mot brann.
Kurset inneholder disse emnene:
• Introduksjon
• Eiers plikter
• Brukers plikter
• Brann og brannforebygging
• Branntilsyn
• Risikoanalyse
• Brannkunnskap
• Brannspredning
• Slukkemidler og vedlikehold
• Tekniske brannverntiltak
• Planlegging og gjennomføring av brannøvelse

Krav til forkunnskap: Ingen

Digital sikkerhet

Pris: Kr 150,-
I vår digitale hverdag er det viktig at alle har bevisst bruk av internett, pc og mobiltelefon. Lær om hvordan du sikrer deg mot svindel og tap av sensitiv informasjon.
Målsetning: Øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet og bruk av datautstyr og internett både privat og i jobbsammenheng.
Målgruppe: Alle som håndterer datautstyr eller informasjon i løpet av arbeidsdagen.

Kurset inneholder disse emnene:
• Trygg bruk av utstyr
• Tillatelser rundt installasjon av programvare
• Digital sikkerhet på reiser
• Internettbruk og nettvett
• Oppbevaring og behandling av informasjon
• Tiltak for å ivareta sikkerheten

Nyheter

Mann
  • Joe Harald Strand
  • Fagsjef storkjøkkenleverandørene

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?