NHO Service og Handel

Innhold

Uheldig monopolsituasjon og lovarbeid

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

#205

NHO Service har i mange år jobbet for en endret praksis knyttet til KLPs pensjonsmonopol for sykepleiere, en sak mange av våre medlemmer er opptatt av

NHO Service mener dagens pensjonsmonopol for KLP uheldig og har negative konsekvenser for mange helsebedrifter. En lovendring i 2012 har også skapt en utilsiktet omfangsbestemmelse. NHO Service påpeker alvorligheten rundt et slikt lovarbeid for private som får betydelige ekstraregninger, og retter sterk kritikk mot dagens praktisering.

I den senere tid har flere omsorgsbedrifter fått krav om innmeldelse i KLP for deres sykepleiere. Dette skjer som en følge av en endring av ordlyden gjort i 2012. Ordlyden ble endret da to andre lover ble slått sammen, men det var ingen som tenkte i lovgivningsprosessen at dette skulle berøre utvidelse av sykepleiepensjonsloven, sier advokat Henrik Bjørge i NHO Service. Heller ikke Stortinget fikk slik informasjon, og bedriftene hadde ingen mulighet til å forberede seg. NHO Service støtter flere bedrifter i en rettstvist om at loven på dette punkt skal forstås innskrenkende og i tråd med praksis over 50 år.

NHO Service har brukt mye ressurser på en klagesak for ESA (overvåkningsorganet til EØS-avtalen). Etter flere år saksbehandling, ble den saken avsluttet hos ESA uten tiltak mot Norge. ESA åpnet imidlertid for at rettsutviklingen fremover kan bli avgjørende.

Vedlagt følger brevkorrespodanse med utdypende poenger og momenter om NHO Service sitt arbeid med denne saken mot Arbeidsdepartementet og statsråden. 

Brev til statsråd Anniken Hauglie

Spørsmål om tolkning av loven. Brev til arbeids og sos dep.

Brev til tidligere statsråd Robert Eriksson