NHO Service og Handel

Innhold

Konkurranse på like vilkår

For å oppnå gode effekter av konkurranse må spillereglene være like for alle som deltar. Favorisering av tilbydere på bakgrunn av eierform er uheldig. NHO Service og Handel jobber for rettferdige konkurransevilkår.

Konkurranse mellom offentlige og private virksomheter reiser samtidig en rekke spørsmål knyttet til rolleavklaring og konkurranse på like vilkår. Rolleavklaringsspørsmål kan relatere seg til utryggheten om myndighetene opptrer som myndighetsutøvere eller også med forretningsmessige interesser i konkurransesituasjonen. Andre spørsmål kan knytte seg til etablering av et tilstrekkelig håndhevelsesapparat, slik at gjeldende regler faktisk kan kreves etterlevd.

I idretten er doping både en ulovlighet og etisk undergravende for den ønskede og sunne konkurransen. Det er det til en viss grad i markedet også, men så langt har myndighetene ikke opptrådt like samlet overfor ulovlig offentlig kryssubsidiering, særfordeler eller adskilte roller for egen virksomhet.

I så måte kan det uttrykkes at rammebetingelsene ikke er slik at næringslivet får opptre i et «dopingfritt» marked. Konkurranse på forskjellige vilkår er med på å redusere den potensielle verdiskapingen som kan oppnås, og den får færre seriøse virksomheter til å investere eller konkurrere om å skape de beste løsningene. Konkurranse på ulike vilkår har kostnader som må synliggjøres og håndteres.

 1. Nyhet Konkurranselikevilkar

  NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

  NHO har utarbeidet en egen handlingsplan for konkurranse på like vilkår.

 2. Nyhet Konkurranselikevilkar

  Konferanse: Konkurranse på like vilkår

  NHO Service inviterer til halvdagskonferanse 16. mai.

 3. Nyhet Konkurranselikevilkar

  Vil behandle ideelle og kommersielle likt

  Fra 1. juli 2016 kan det bli ulovlig å gi oppdrag til ideelle aktører uten konkurranse med kommersielle.